ukraine-flag UWAGA! Możesz pomóc Siłom Zbrojnym Ukrainy, dokonując przelewu ze swojej karty płatniczej za pomocą tego linku

Umowa Użytkownika serwisu internetowego Meteoprog.pl

Poniższa umowa (zwana dalej „Umową”) reguluje stosunki między Sp. z o.o. „Meteoprog”, osobą prawną, utworzoną i działającą zgodnie z prawem Polski (zwana dalej „Administracją”) i użytkownikiem serwisu (zwanym w dalszej części „Użytkownikiem”).

1. Niniejsza Umowa określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu www.meteoprog.pl w całości, a także warunki korzystania z danych prognozy pogody, wyrażone w dowolnej formie, rozmieszczanych i/lub otrzymanych przy pomocy (za pośrednictwem) web-strony www.meteoprog.pl (dalej „Dane prognozy pogody”)

2. Niniejsza Umowa Użytkownika dostępna jest na stronie meteoprog.pl pod adresem http://www.meteoprog.pl/pl/uagreement/

3. Administracja ma prawo zmiany Umowy bez uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników. Nowa Umowa Użytkownika wchodzi w życie z dniem jej umieszczenia pod adresem wskazanym w p. 2 Umowy Użytkownika, o ile nie przewidziano inaczej nową edycją Umowy Użytkownika. Użytkownik samodzielnie ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z nowymi edycjami Umowy Użytkownika.

4. Korzystanie z serwisów www.meteoprog.pl i/lub jakiekolwiek inne korzystanie z danych prognozy pogody, w całości lub w części, oznacza zgodę Użytkownika na wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy Użytkownika i jest uważane za przyjęcie przez Użytkownika niniejszej Umowy.

5. W przypadku niezgody Użytkownika z jakimkolwiek z punktów niniejszej Umowy, Użytkownik nie ma prawa do korzystania z serwisów strony internetowej www.meteoprog.pl, a także korzystania z danych prognozy pogody.

6. Użytkownik całkowicie zgadza się z następnymi warunkami korzystania z serwisów strony internetowej www.meteoprog.pl i ze strony www.meteoprog.pl, a także warunkami wykorzystania Danych prognozy pogody.

6.1. Korzystanie się z serwisów strony internetowej www.meteoprog.pl i Danych prognozy pogody jest przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego wyłącznie w celach informacyjnych.

6.2. Strona internetowa www.meteoprog.pl i Dane prognozy pogody, umieszczone na takiej stronie internetowej www.meteoprog.pl są ogólnie dostępne i są dostępne wszystkim użytkownikom sieci Internet.

6.3. Użytkownikom jest dostępna strona internetowa www.meteoprog.pl do zapoznania się z Danymi prognozy pogody rozmieszczonymi na tej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do korzystania innymi, dostępnymi na stronie internetowej www.meteoprog.pl, serwisami.

6.4. Dane prognozy pogody formują się automatycznie za pomocą specjalnego oprogramowania - technologii prognozowania pogody, która jest prowadzona przez Administrację.

Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania wyżej wymienionej technologii, Administracja nie może gwarantować poprawność, dokładność i wiarygodność Danych prognozy pogody.

Te Dane prognozy pogody formują się automatycznie, z wykorzystaniem prognostycznych i innych danych, otrzymanych ze źródeł, które znajdują się poza kontrolą Administracji, te Dane prognozy pogody nie są dodatkowo sprawdzane przez specjalistów z dziedziny meteorologii.  Dane prognozy pogody udostępnione przez Administrację dla nieograniczonej liczby użytkowników wyłącznie w celach informacyjnych, według zasady „TAK JAK JEST” («AS IS»).

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, ani Administracja, ani posiadacz praw do strony internetowej www.meteoprog.pl i technologii automatycznego prognozowania pogody, a także przedstawicieli, personel i właścicieli w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności przed Użytkownikami i każdym  Użytkownikiem, a także przed jakąkolwiek osobą trzecią za poprawność, dokładność i wiarygodność Danych prognozy pogody, zwłaszcza za nieodpowiedniość Danych Prognozy pogody co do faktycznej sytuacji meteorologicznej.

6.5. Dane prognozy pogody noszą wyłącznie charakter konsultacyjny i nie mogą zostać wykorzystane, w jakości oficjalnego źródła danych o pogodzie przy planowaniu przedsięwzięć związanych z ryzykiem strat finansowych lub ofiar śmiertelnych, a także nie mogą zostać wykorzystane w sądach przy rozpatrywaniu jakichkolwiek sporów, spraw i/lub wystawienia świadectw, wniosków i innych dokumentów dla osób fizycznych lub prawnych, a także dla firm ubezpieczeniowych, organów władzy publicznej, stosunkowo do wszelkiego rodzaju wydarzeń, wypadków, roszczeń ubezpieczeniowych i tak dalej.

Administracja i posiadacz praw do strony internetowej www.meteoprog.pl i technologii automatycznego prognozowania pogody, a także przedstawicieli, personel i właścicieli w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty, uszkodzenia zdrowia lub mienia, straty poniesione przez osoby fizyczne i/lub prawne, w wyniku wykorzystania udostępnianych Danych prognozy pogody.

6.6. Dane prognozy pogody nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, zwłaszcza w mediach, telewizji, radiu, Internecie i tak dalej, oprócz przypadków przewidzianych niniejszą Umową Użytkownika.

7. Tryb i warunki korzystania z widgetów pogodowych.

7.1 Administracja umożliwia Użytkownikom serwisu nieodpłatne korzystanie z widgetów pogodowych, drogą umieszczenia kodu pewnego widgetu pogodowego na stronie internetowej, która znajduje się pod kontrolą Użytkownika.

7.2. Widget pogodowy – to kod, przy instalacji, jakiego na odpowiedniej stronie internetowej pojawia się plik graficzny, który zawiera Dane prognozy pogody, aktualizowane zgodnie z zainstalowanym algorytmem tego widgetu pogodowego (dalej widget pogodowy). Widget pogodowy może być dodawany przez hiperłącze odwołujące się do strony internetowej meteoprog.pl.

7.3 Na korzystanie z widgetów pogodowych, na Dane prognozy pogody, dostarczane przy pomocy widgetów pogodowych rozpowszechniają się wszystkie warunki korzystania Danych prognozy pogody, przewidziane w pkt 6 niniejszej Umowy.

7. 4 Administracja posiada wszystkie prawa na widgety pogodowe, przewidziane przez niniejszą Umową.

7.5. Użytkownikom zabrania się w jakikolwiek sposób zmieniać, modernizować, dekompilować, deszyfrować i wykonywać inne czynności z kodem pewnego widgetu pogodowego i/lub Danych prognozy pogody, otrzymanych za pomocą widgetu pogodowego.  

7.6. Użytkownikom zabrania się jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie, sprzedaż, udostępnianie widgetów pogodowych i Danych prognozy pogody, otrzymanych za pomocą widgetu pogodowego, oprócz jak w trybie umieszczania pewnego widgetu pogodowego na stronie internetowej Użytkownika.

7.7. Użytkownik zgadza się z tym, że widget pogodowy może być wykorzystany przez Użytkownika na pewnej stronie internetowej, tylko w tej formie, w której widget został załadowany przez Użytkownika ze strony internetowej meteoprog.pl.

7.8. Użytkownik zgadza się z tym, że umieszczenie przez Użytkownika widgetu pogodowego na pewnej stronie internetowej, jest potwierdzeniem obecności u Użytkownika wszelkich niezbędnych praw i uprawnień na umieszczenie widgetu pogodowego na tej stronie internetowej.

7.9. Użytkownik zgadza się z tym, że Administracja w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, ma prawo zaprzestać dostarczanie Danych prognozy pogody dla pewnego widgetu, a także zażądać od Użytkownika usunięcia umieszczonego na pewnej stronie internetowej widgetu pogodowego, bez żadnej rekompensaty dla Użytkownika.

7.10. Użytkownik zgadza się z tym, że widget pogodowy wykorzystywany jest przez Użytkownika według zasady „TAK JAK JEST” («AS IS»), zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami międzynarodowych praktyk. To znaczy, że Administracja nie ponosi odpowiedzialności za problemy, które wynikają w procesie umieszczenia widgetu pogodowego na stronie internetowej, między innymi: problemy z kompatybilnością z innymi programami (pakietami, sterownikami itd.), niespójności wyników wykorzystania widgetu pogodowego przez Użytkownika i inne.

7.11. Użytkownikom zabrania się instalować widgety pogodowe na stronach internetowych, które zawierają informacje niezgodne z polskim prawem, i/lub stronach internetowych, które wprowadzają Użytkowników sieci Internet w błąd, lub na stronach zawierających wirusy i inne złośliwe oprogramowanie.

8. Tryb i warunki korzystania z plików XML

8.1. Użytkownicy mają prawo do korzystania Danych prognozy pogody w formacie XML-plików, pobranych przez indywidualny dostęp.

8.2. XML-pliki – to pewny forma dostarczania Danych prognozy pogody, automatycznie aktualizowana zgodnie z założonym algorytmem, które mogą być wykorzystywane przez Użytkowników do napełniania i funkcjonowania własnych programów, stron internetowych, dla realizacji możliwości zapoznania się za pomocą programów, stron internetowych z Danymi prognozy pogody (dalej - XML-plik).

8.3. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić umieszczanie powiadomienia: „Dostawcą pogody jest Meteoprog.pl”, a także umieścić hiperłącze odwołujące się do strony www.meteoprog.pl.

8.4. Na korzystanie z XML-plików, na Dane prognozy pogody, dostarczane przy pomocy XML-plików rozpowszechniają się wszystkie warunki korzystania Danych prognozy pogody, przewidziane w pkt 6 niniejszej Umowy.

8.5.  Użytkownikom zabrania się w jakikolwiek sposób zmieniać, uzupełniać Dane prognozy pogody, otrzymane za pomocą XML-plików.

8.6. Użytkownikom zabrania się jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie, sprzedaż, udostępnianie Danych prognozy pogody, otrzymanych za pomocą XML-plików, za wyjątkiem korzystania z XML-plików na stronie internetowej, serwisach, programach Użytkownika.

8.7. Użytkownik zgadza się z tym, że XML-pliki mogą być wykorzystane przez Użytkownika na pewnej stronie internetowej, tylko w tej formie, w której XML-pliki zostały pobrane przez Użytkownika.

8.8. Użytkownik zgadza się z tym, że korzystanie przez Użytkownika z XML-plików na pewnej stronie internetowej, jest potwierdzeniem obecności u Użytkownika wszelkich niezbędnych praw i uprawnień na wykorzystanie tych programów, stron internetowych lab serwisów.

8.9. Użytkownik zgadza się z tym, że Administracja w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, ma prawo zaprzestać dostarczanie Danych prognozy pogody przez XML-pliki, a także zażądać od Użytkownika usunięcia jakichkolwiek linków odwołujących się do strony internetowej www.meteoprog.pl, umieszczonych w programach, stronach lub serwisach Użytkownika, bez żadnej rekompensaty dla Użytkownika.

8.10. Użytkownik zgadza się z tym, że XML-pliki dostarczane są według zasady „TAK JAK JEST” («AS IS»), zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami międzynarodowych praktyk. To znaczy, że Administracja nie ponosi odpowiedzialności za problemy, które wynikają w procesie umieszczenia XML-plików na stronie internetowej, między innymi: problemy z kompatybilnością z innymi programami (pakietami, sterownikami itd.), niespójności wyników wykorzystania XML-plików przez Użytkownika i inne.

8.11. Użytkownikom zabrania się instalować XML-pliki na stronach internetowych, które zawierają informacje niezgodne z polskim prawem, i/lub stronach internetowych, które wprowadzają Użytkowników sieci Internet w błąd, lub na stronach zawierających wirusy i inne złośliwe oprogramowanie.

9. Użytkownicy poinformowani są w prawidłowy sposób i zgadzają się z tym, że jakiekolwiek inne wykorzystanie Danych prognozy pogody, nieprzewidziane w niniejszej Umowie – jest zabronione.

10. Administracja ma prawo zwrócić się do sądu w celu ochrony swoich praw i interesów, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy.

11. Użytkownik zgadza się, że on samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i/lub Administracji za naruszenie warunków niniejszej Umowy.

12. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową regulowane są przez istniejące prawodawstwo Ukrainy.

13. Użytkownik zgadza się, że akceptuje warunki niniejszej Umowy Użytkownika przy pełnym rozumieniu języka, w jakim napisano niniejszą Umową, przy pełnym rozumieniu treści niniejszej Umowy, a także wykorzystanych w Umowie definicji.