Ochrona środowiska coraz mocniejsza

T
16 stycznia 2017, 14:43

Pod pojęciem ochrona środowiska generalnie rozumie się dwubiegunowe działania podmiotów, których celem jest strzeżenie środowiska przed zanieczyszczeniami. Z jednej strony są to wszelkiego rodzaju zabiegi mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, z drugiej natomiast przeciwdziałające powstawaniu nowych szkód w odniesieniu do fizycznego otoczenia bądź do zasobów naturalnych.

Ochrona środowiska coraz mocniejsza

Ochrona środowiska a prowadzone działania

Ochrona środowiska to także podejmowanie kroków prowadzących do zmniejszenia niebezpieczeństwa wystąpienia szkód. W ramach ochrony środowiska są prowadzone poza tym działania, które mają zachęcać do efektywniejszego wykorzystywania zasobów naturalnych. Chodzi przede wszystkim o stosowanie środków, dzięki którym można zaoszczędzić energię oraz o wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Jeszcze niedawno zarządzający zarówno firmami, jak i fabrykami beztrosko podchodzili do zanieczyszczania środowiska, ponieważ niejako było na ten fakt społeczne przyzwolenie. Obecnie w tym zakresie zaszły bardzo duże zmiany. Znacznie mocniej zwraca się uwagę na pracę fabryk i firm oraz na emitowane przez nie zanieczyszczenia.

Nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo polskie z jednej strony jest coraz bardziej wyedukowane, z drugiej natomiast doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie zagrożenia dla środowiska niosą niewłaściwe zachowania. Obecnie dyrekcje tych przedsiębiorstw, które najbardziej zanieczyszczają środowisko nie mogą czuć się bezkarne. Coraz większa świadomość społeczna zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń oraz ich oddziaływania na środowisko sprawia, że podejmowane są radykalne działania zmierzające do zapobiegania tym zjawiskom.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia to inaczej decyzja środowiskowa. Jest ona wydawana w odniesieniu do tych przedsięwzięć, wobec których istnieje uzasadniona obawa, że albo zawsze, albo z założenia będą miały decydujący wpływ na środowisko.

Współcześnie powstają firmy, których zadaniem jest sprawowanie kontroli nad takimi przedsięwzięciami poprzez wydawanie decyzji środowiskowych. Zajmują się one poza tym sprawdzaniem firm pod kątem ich oddziaływania na środowisko. Decyzje środowiskowe są wydawane według ściśle ustalonych procedur, po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Decyzje środowiskowe są wydawane w celu zweryfikowania planowanych przedsięwzięć. Ich realizacja i funkcjonowanie będzie możliwe dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione zawarte w decyzji warunki. Jeden z najważniejszych warunków odnosi się do wymagań związanych z ochroną środowiska.

Jeżeli nie zostaną one uwzględnione na etapie planowania przedsięwzięcia, to nie dojdzie do jego realizacji, ponieważ taki wniosek nie zostanie zatwierdzony. Istnieje wymóg uzyskania jednej decyzji środowiskowej dla konkretnego przedsięwzięcia. Problem pojawia się przede wszystkim wówczas, gdy będzie ono realizowane stopniowo, etapami lub wtedy, kiedy chodzi o przedsięwzięcia powiązane, ponieważ nie ma jednoznacznych ustaleń.

Artykuł poleca firma Eko-Projekt - pozwolenia zintegrowane