Zobacz, jakie obowiązki masz zimą

T
3 lutego 2014, 12:05

Uwaga wrocławianie! Zimą, gdy na chodnikach zalega lód i śnieg, a z dachów zwisają sople trzeba mieć się na baczności. Zarządcy i właściciele nieruchomości mają szczególne obowiązki w kwestii odśnieżania. Inaczej grozi mandat!

Zobacz, jakie obowiązki masz zimą

Właściciele i zarządcy nieruchomości, do których przylegają chodniki są zobowiązani w świetle prawa do ich odśnieżania. Nie ważne, czy dany teren należy do gminy, czy nie. Regulują to przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulamin utrzymania czystości i porządku uchwalony przez rade miejską.

A zatem właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek ten nie dotyczy chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

2) uprzątanie błota, lodu i śniegu z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położnych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego takich jak drogi, chodniki, dojścia do budynków, garaży oraz miejsc zbierania odpadów. Śnieg i lód nie muszą być usuwane z terenu nieruchomości lecz mogą być gromadzone w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji.

Odśnieżanie polega na mechanicznym usuwaniu śniegu i lodu. Dla poprawy jego skuteczności oraz likwidacji śliskości można stosować dopuszczone środki chemiczne takie jak chlorek sodu, chlorek magnezu oraz chlorek wapnia. Oprócz środków chemicznych można stosować środki niechemiczne takie jak piasek o średnicy cząstek od 0,1-1 mm oraz kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm.

Powinniśmy jednak pamiętać, by stosować do tego specjalne preparaty dostępne w sklepach, a nie wszystko, co akurat mamy pod ręką. – Nie należy stosować popiołu i żużli paleniskowych, gdyż mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska! – informuje Julia Wach (30 l.) z magistratu.

Źródło - Fakt.pl